HUWAG TAYONG PUMAYAG NA MALIGAW

” AKING IPINAHAHAYAG NA AKO AT ANG AKING MGA KASAMANG MINISTRO SA EGM AY WALANG KINALAMAN SA GRUPONG HUMIWALAY NA SA TUNAY NA IGLESIA. NANININDIGAN KAMI SA NAKASULAT SA BIBLIA NA IPINANGARAL NG KAPATID NA FELIX Y. MANALO AT NG KAPATID NA ERAÑO G. MANALO NA ANG IGLESIA NI CRISTO SA MGA HULING ARAW AY HINDI NA MATATALIKOD (bagamat may mga tatalikod), SUBALIT ITO’Y MAGDARAAN SA MATINDING PAGSUBOK NA ITO NGA ANG MATINDING KASAMAAN NA NAGAGANAP NGAYON SA IGLESIA NA DULOT NG MGA MASASAMANG NANGANGASIWA. ” 

Alam ng nakararami na iniiwasan ko ang paggamit ng social media lalo na kung ito ay tungkol sa pagsisiraan at pagbibintang sa akin. Gayunpaman, may mga tunay na defenders na nagmamalasakit sa akin na nagpapadala ng mga FB screen shot ng mga postings ng paninira sa akin. Sa pagkakatanda ko ay minsan lang akong napilitan na sumagot, at ito ay noong ako ay pinagbintangan na “mole” daw ng Central upang sirain at maghasik ng pagkakabaha-bahagi sa mga defenders. Bagamat may ilan na di tumigil agad ng paninira sa akin ay minarapat ko nang huwag nang sumagot pa sapagkat sapat na sa akin na naihayag ko ang katotohanan at ang pawang katotohanan lamang. Sa awa ng Diyos, marami ang naliwanagan at ang paninira ay unti-unting napawi subalit ngayon ay muling bumangon ang paninira sa akin sapagkat ako naman ngayon ang pinagbibintangan na sumisira sa H20. Marahil, kaya nila ako pinagbibintangan ay sapagkat nagkataon na bago uminit ang isyung ito ay pinagsabihan ko ang mga nangangasiwa sa H20 na huwag itong ikampanya sa panahon ng mga pagpapanata sapagkat ang pakiramdam ng maraming dumadalo ay parang nasa pagsamba sila na walang ginawa ang mga Owe na ministro kundi ikampanya ang abuluyan at handugan. Sinabi ko pa na ang ginagawa nilang paggamit sa 36 TS sa paghingi nila ng donation ay gagamitin ng mga Owe upang pagbintangan at sisihin ang magkapatid na naninirahan doon. Sinabi ko rin sa kanila na bagamat ayaw kong makialam sa pondo ng H20 ay gawin sana nilang transparent ang paghawak nito at makatutulong kung bibigyan nila ako ng information tungkol sa mga pinaggugugulan nito upang masabi ko sa mga nagdududa na maayos ang pangangasiwa sa naturang pondo. Subalit sa halip na sila ay makinig sa payo ay pinag-usapan nila sa kanilang group chat na hindi raw ako dapat humingi pa ng information at pinalabas pa nila ang isang isyu na ang “magkakapatid” raw mismo ang nag-o-audit nito. Gayunpaman, minarapat ko pa ring hindi patulan ang mga paninira manapa ay pinagbilinan ko pa ang mga defenders na huwag nang makisawsaw at sumama sa pagsasagutan. Gayunpaman, ang layunin ng artikulong ito ay hindi upang pahabain pa ang isyu tungkol sa H20 ni upang ipagtanggol ang aking sarili mula sa mga mapanira, manapa ang tatalakayin ko ay ang nangyayari ngayon na lalong malaking panganib sa kaluluwa ng mga defenders.

Sa isang posting ni Liezl Diaz Deocampo ay sinabi niya na, “It’s time for us to leave the OWE Church behind (ang tinutukoy ay ang INC) and (to) move on towards the true service expected from us by our Lord and by our God.” Sa isa naman nilang text blasts ay ganito ang kanilang ipinakakalat: “It is better for the silent defender to leave OWE because their worship service is abomination to God.”

attachment-1-1

Ito na rin ang dati nang ipinakakalat at ngayon ay patuloy na ikinakalat ng mga ministrong nangunguna at nangangasiwa sa kanila sa ginagawa nilang pagtatatag ng mga live na pagsamba (at may Sta. Cena pa), at maging sa ilan nilang FB postings. Sinasabi nila na ang mensaheng ito ay ang mismong nilalaman ng “tagubilin” sa kanila. Kung ito ay totoo ay kapansin-pansin ang isang napakalaking pagkakaiba sa “tagubilin” at sa kanilang ipinakakalat. Sa “tagubilin” ay walang karugtong na “Church” ang “Owe” samantalang sa kanilang ipinakakalat ay na-emphasized nila na dapat ay layuan o iwan na ang “Church” o ang Iglesia. Ang paghikayat na ginagawa ng grupong ito sa mga kapatid na paghiwalay sa Iglesia ay pagtuturo ng pagtalikod. Samakatuwid, ang dati nilang ipinangangalandakan na restoration ay naging separation.

Ang nangyayari ngayon, kung sinasabi man nila na sila ay sa restoration pa rin ng Iglesia ay may contradiction sa kanilang sinasabi at nabigyan nila ng ibang pakahulugan ang salita sapagkat ang restoration (na nangangahulugang to repair or renovate) ay dapat sa Iglesia o sa loob gawin at hindi sa labas na gaya ng kanilang ginagawa ngayon. Ito ang dahilan kaya sama-sama tayong lahat sa paglalantad ng mga maling gawain sa Iglesia sa layuning magkaroon ng pagbabago at ito ay maibalik sa kaayusan at kabanalan (restoration). Ang dahilan ng mga nagsusulong ng “separation” ay, “the services they (the OWES) do is an abomination … (thus) members should get out of the untrue and the abominable.” Totoong maraming mga ministro at mga kaanib na OWE ang “untrue” at ang kanilang mga gawain ay “abominable” o kasuklam-suklam, subalit ang Iglesiang katawan ni Cristo ay namamalaging “true” o tunay at hindi kasuklam-suklam sa Diyos sapagkat ito ay nilinis ng dugo ni Cristo. The premise they use to justify their action is extremely faulty, unscriptural and dangerous. Faulty, because the abomination of the OWE ministers and members does not necessarily render the only true Church false. For hundreds of years, Israel was led by many evil leaders and kings many of whom have tried to mislead the Israelites, but they remained as God’s chosen people until the time that the whole Israel turned away from God. Tandaan natin ang doktrina na ang Iglesia ay ang “kulungan” ng mga tupa. Ang kumukulong sa mga tupa ay ang mga aral ng Diyos. Bagamat maraming mga tupa na nailigaw (owe members) ng mga “upahang pastol” (OWE ministers) ay di nangangahulugan na ang kulungan ay wala nang kabuluhan at lahat ng naiwang mga tupa sa loob ng kulungan ay dapat na ring palabasin. Ang itinuturo ng grupong ito na ang buong Iglesia ay naitalikod na ay “unscriptural,” sapagkat ito ay tahasang paglabag sa doktrinang itinuro ng Sugo, ang Kapatid na Felix Y. Manalo, at ng Kapatid na Eraño G. Manalo. Nakasulat sa mga hula ng Biblia na ang Iglesia Ni Cristo ang huling grupo o bahagi ng Iglesia, (wala nang ika-apat), na aabutan na ng Araw ng Paghuhukom kaya hindi na ito matatalikod (Zech. 13:7-9; Gawa 2:39; Apoc. 14:12-15). Ito ang dahilan kaya maging ang grupong ito ng mga tinatawag na mga “defenders” ay dating bukang bibig ang katagang “Restoration” subalit ngayon, sa aminin man nila o hindi, ay hinihikayat na nila ang kanilang mga kasama at ang iba pang mga kaanib na humiwalay (separation). Ito ay “dangerous” sa mga napapaniwala (nadaya) nila sapagkat ang pagsunod sa maling aral ay mangangahulugan ng kapahamakan sa Araw ng Paghuhukom.

Kaya raw kailangan ang live na pagsamba na may kalakip na salaping handog at pagbabasbas ay dahil kulang raw at di maituturing na pagsamba sa Diyos o pagtitipon ang ginagawang EGM ng mga defenders kung wala ang mga ito. Mali ba ang sinabi ng mga apostol sa I Cor. 14:26 at 15 na ang pagkakatipon ay binubuo ng pag-awit, pananalangin, at pagtuturo ng mga salita ng Diyos? Ang nakakatulad ng ating pagsamba ngayon ay ang pagsamba ng mga kauna-unahang lingkod ng Diyos na bagamat walang handog na salapi ay may handog naman sila na mga hayop na susunugin. Ang atin namang handog ngayon ay ang ating sarili na buhay at kaaya-aya “na siyang katampatan nating pagsamba” sa Diyos (Roma 12:1). Hindi man itinataas ng ministro ang kaniyang mga kamay sa pangangasiwa ng EGM ay tinatanggap pa rin ng mga dumadalo ang basbas ng Diyos lalo na sa panahon ng pananalangin at ito’y pinatutunayan ng malakas Niyang kapangyarihan na nararanasan ng mga dumadalo.

Sa pamamagitan ng artikulong ito ay

AKING IPINAHAHAYAG NA AKO AT ANG AKING MGA KASAMANG MINISTRO SA EGM AY WALANG KINALAMAN SA GRUPONG HUMIWALAY NA SA TUNAY NA IGLESIA. NANININDIGAN KAMI SA NAKASULAT SA BIBLIA NA IPINANGARAL NG KAPATID NA FELIX Y. MANALO AT NG KAPATID NA ERAÑO G. MANALO NA ANG IGLESIA NI CRISTO SA MGA HULING ARAW AY HINDI NA MATATALIKOD (bagamat may mga tatalikod), SUBALIT ITO’Y MAGDARAAN SA MATINDING PAGSUBOK NA ITO NGA ANG MATINDING KASAMAAN NA NAGAGANAP NGAYON SA IGLESIA NA DULOT NG MGA MASASAMANG NANGANGASIWA.

Sinasampalatayanan namin na ang Diyos ang magbibigay wakas sa mga masasamang lider nito at sa kanilang masasamang mga gawa upang ang Iglesia ay maibalik sa kaayusan at kabanalan. Sumasampalataya rin kami na itinulot ng Diyos na malagay kami sa ganitong kalagayan na itinakuwil ng kasalukuyang pamamahala upang pangalagaan ang mga  tunay na defenders upang sila ay mamalaging masunurin at namumuhay ng ayon sa mga aral ng Diyos at pagdating ng araw na ang Iglesia ay maibalik na sa kaayusan at kabanalan ay pangungunahan namin ang mga tunay na defenders na itinakuwil ng kasalukuyang pamamahala sa pagbabalik sa tunay na Iglesia upang patuloy na maghanda para sa kaligtasan.

 Sa lahat ng mga “silent defenders,” hindi po namin kayo hinihikayat na kusang humiwalay sa Iglesia. Hinihikayat namin kayong ipagsanggalang ang Iglesia sa paraang manindigan kayo sa tama at huwag sumunod sa maling itinuturo ng mga naligaw na ministro. Kung kayo’y itiwalag at alisin sa talaan ng Iglesia dahil sa inyong paninindigan, so be it. Sampalatayanan ninyong iyon ay itinulot na ng Diyos gayunpaman, hindi Siya ang nagtiwalag sa inyo sapagkat labag sa Kaniyang aral na ang itiwalag sa Iglesia o alisin sa talaan ay ang naninindigan sa tama at sumasalungat sa masama I Cor. 5:13  Ang dapat alisin o itiwalag ay ang gumagawa ng masama. Dahil dito, manalig kayo na hindi Niya kayo pababayaan.

 Sa lahat ng mga defenders, maging matiyaga tayo at huwag mawawalan ng pag-asa. Ang pakikibaka natin sa kasamaang naghahari sa Iglesia ay gawain ng Diyos kaya ilagak natin sa Kaniya ang ating lubos na pagtitiwala. Inaasahan Niya na ipagsasanggalang natin ang Iglesia kaya patuloy natin na ilalantad ang masasamang ginagawa ng mga ministro at mga kaanib na OWE na sumisira sa Iglesia subalit huwag tayong pumayag na ito ay mauwi sa paghiwalay o pagtatatag ng panibagong Iglesia. KAAWAAN NAWA NG ATING PANGINOONG DIYOS ANG ATING MGA KALULUWA.


LET US NOT BE DECEIVED

” I SOLEMNLY DEPOSE AND SAY THAT WE THE MINISTERS IN-CHARGE OF EGM HAVE NOTHING TO DO WITH THE GROUP OF THE SO-CALLED DEFENDERS THAT PROMOTES SEPARATION FROM THE TRUE CHURCH.         WE FIRMLY STAND BY WHAT IS WRITTEN IN THE BIBLE AND PREACHED BY BROTHER FELIX Y. MANALO AND BY BROTHER ERAÑO G. MANALO THAT THE IGLESIA NI CRISTO IN THESE LAST DAYS WILL NO LONGER BE TURNED AWAY (although there are members who did and who will), BUT IT WILL UNDERGO EXTREME TRIALS LIKE THE WICKEDNESS THAT NOW PREVAIL IN THE CHURCH BROUGHT ABOUT BY ITS EVIL LEADERS. 

Most of those who know me are aware of the fact that I avoid indulging in social media especially when it involves bashing each other and accusations against me. Nevertheless, there are defenders who truly care and send me screen shots of FB postings that intend to malign me. As far as I remember, there was only one instance that I was forced to answer allegations primarily the accusation that I am a “mole” planted by the Central administration to sow division among the defenders. Although there were bashers who did not stop immediately, I decided to ignore them for I considered it sufficient  that I was already able to expose the truth and nothing but the truth. With God’s help, many were enlightened by my answer and the false accusations slowly died down until the H20 issue became a hot issue, with the same group of the so-called defenders accusing me of wanting to destroy the H20 fund. Perhaps, it is because before this issue came out, I have told those handling the H20 fund not to campaign for it during the online devotional prayers because many attendees feel that as if they are attending the worship services officiated by Owe ministers who relentlessly campaign for monetary offerings. I also told them that using 36 TS in asking for donations will create a ripple among the defenders and will be used by the OWES to accuse the TS occupants of being behind the solicitation campaign. Likewise, I told them that although I don’t want to get involved with the fund raising, there is a need for them to be transparent in handling it and that it would help their campaign if they will at least provide me with the information on how and where the fund is being used so that I can assure the donors that everything is alright. But instead of heeding my advice, they began to question my intention telling everyone in their group chat that I should not ask for a report on the expenses claiming and spreading an issue that the “siblings” themselves are the ones auditing it. Nevertheless, I decided not to answer back and even told the defenders not to get involved with the issue and and answer back the accusations. Thus, the main purpose of this article is neither to prolong the H20 fund issue nor to defend myself from accusations, but to discuss a more pressing subject that once not addressed will truly endanger the souls of many defenders.

In one of the FB postings of Liezl Diaz Deocampo, she said, “It’s time for us to leave the OWE Church behind (referring to the INC) and (to) move on to the true service expected from us by our Lord and by our God.” In one of their text blasts, they said: “It is better for the defenders to leave OWE because their worship service is abomination to God.” This is what the ministers leading them have all along been spreading, be it in their live worship services or in establishing them, and even in their FB postings. They claim that this message is an “instruction” given to them.

attachment-1-1

If what they claim is true, why is there a glaring difference between the “instruction” and what they actually say? Why is there no mention of “Church” after the word OWE in the instruction yet in their postings they emphasize that the defenders and members should leave the Church behind? What they’re doing is equivalent to apostasy. Their long cry for Church restoration has become separation from the Church. If they insist that they are still after the restoration of the Church, then they have given a new meaning to the word. Restoration (which means to repair or renovate) should be done to the Church or inside and not outside it. This is the reason we used to be united in exposing the wickedness in the Church because we all wanted changes for the Church to be restored. The reason they give for openly advocating separation is that, “the services they (the OWES) do is an abomination … (thus) members should get out of the untrue and the abominable.” Indeed, many church leaders, ministers and members are untrue and their works are abominable, but the Church which is Christ’s body remains true and clean in the sight of God having been cleansed by Christ’s blood. The premise they use to justify their action is extremely faulty, unscriptural and dangerous. Faulty, because the abomination of the OWE ministers and members does not necessarily render the only true Church false. For hundreds of years, Israel was led by evil leaders and kings who tried to mislead the Israelites, but they remained as God’s chosen people until the time that the whole Israel turned away from Him. We need to remember the doctrine that the Church is the fold or the sheep pen and what enfold the sheep are the words of God. Although there are now many “lost sheep” (the owes) led astray by their shepherds who are “hirelings” (owe ministers), it does not mean that the fold or the sheep pen has lost its value and that the remaining sheep within should be led or driven outside. What this group claim that the whole Church has been turned away from God is “unscriptural” because it goes against the doctrine of God taught by God’s last messenger, Brother Felix Y. Manalo and by Brother Eraño G. Manalo. It is written in the prophecies that the Iglesia Ni Cristo is the third group or the last of the three groups (no more 4th group) that will comprise the whole Church, thus, it will last until Judgment Day and will no longer be turned away (Zech. 13:7-9; Acts 2:39; Rev. 14:12-15). This is they reason, even the said group of defenders used to advocate restoration but now, whether they accept it or not, promotes separation. “Dangerous” indeed, because the members they have convinced (or deceived) are in danger of eternal destruction on the Day of Judgment.

They say that “Live worship service” with monetary offerings and benediction is needed because our EGMs lack these portions, thus, could not be considered a true worship or meeting of true Christians. Does it mean then that the apostles were wrong in teaching that the true Christian meeting is composed of hymn singing, prayers and preaching of God’s words (I Cor. 14:26 & 15)? Our worship of God now is like the worship rendered by the very first servants of God who did not have monetary offering yet had unblemished animals offered in their worship of God. Because of our present situation and condition, we offer to Him “our bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God—which is (our) spiritual worship” (Rom. 12:1). We, the ministers, may have not been raising our hands for benediction during our EGMs but we receive God’s blessings especially during our prayers as evidenced by the outpouring of His immense power felt by the attendees.

Through this article of mine, I SOLEMNLY DEPOSE AND SAY THAT WE THE MINISTERS IN-CHARGE OF EGM HAVE NOTHING TO DO WITH THE GROUP OF THE SO-CALLED DEFENDERS THAT PROMOTES SEPARATION FROM THE TRUE CHURCH. WE FIRMLY STAND BY WHAT IS WRITTEN IN THE BIBLE AND PREACHED BY BROTHER FELIX Y. MANALO AND BY BROTHER ERAÑO G. MANALO THAT THE IGLESIA NI CRISTO IN THESE LAST DAYS WILL NO LONGER BE TURNED AWAY (although there are members who did and who will), BUT IT WILL UNDERGO EXTREME TRIALS LIKE THE WICKEDNESS THAT NOW PREVAIL IN THE CHURCH BROUGHT ABOUT BY ITS EVIL LEADERS.

We firmly believe that it is God who will put an end to these wicked leaders and their wicked deeds to restore the Church. We also believe that the reason God allowed us to be displaced by the present Church administration is for us ministers to take care of the spiritual welfare of the true defenders and see to it that they remain obedient and live by God’s teachings so that when the time of restoration has come, we will lead them back to the true Church to continuously prepare for salvation.

To all “silent defenders,” we do not enjoin you to separate from the Church but to defend it by means of standing by what is right and to never follow instructions from evil ministers that go against the true doctrines we have received. If you will be delisted or expelled by them for defending and standing by the truth, so be it. Believe that God allowed it to happen, however, it wasn’t Him who expelled or delisted you because it is against His law to expel those who expose the wicked and the wickedness, but only those who are evil, I Cor. 5:13. Thus, believe that He will never forsake you.  

To all defenders, be patient and never lose hope. Our struggle against the wickedness in the Church belongs to God, thus, we should put our complete trust in Him. He expects us to defend the Church which is why we should continue to expose the works of darkness that destroys the Church committed by the OWE ministers and members but we should never allow our actions to lead us to separation or to establishment of a separate Church. MAY OUR LORD GOD HAVE MERCY ON OUR SOULS. 

 

– Isaias T. Samson Jr.

 

 

SAGOT NI KA JUN SAMSON SA IPINOST SA IGLESIA NI CRISTO FACEBOOK ACCOUNT

Kapansin-pansin na nitong nakaraang ilang araw ay isang “lumang recording” tungkol sa naging sagot ko sa isang nagtanong sa meet and greet portion ng EGM ang ipinakalat ng isang Iglesia ni Cristo facebook account. OK na po sana kung ang record lang ng tanong at sagot ang kanilang inilabas, subalit ang kapansin-pansin ay ang kanilang paunang komentaryo na ang layunin ay dayain ang makababasa lalo na ang hindi na mag-aabalang makinig sa mismong recording. Sa timing pa lang ng pagpo-post ng naturang recording ay kaduda-duda na. Ang ini-record nilang pag-uusap kung hindi ako nagkakamali, ay noon pang September 2015 subalit pagkalipas pa ng maraming buwan nila ito inilabas. Sa ugali nilang mapang-espiya at mapanira, kung noon pa man ay may napuna na silang mali sa aking naging sagot, ay tiyak na hindi na nila pagtatagalin pa ang paglalabas nito. Marami akong maaaring banggitin na katunayan ng ugali nilang pagbaluktot sa katotohanan, subalit sa pagkakataong ito, ay dalawang halimbawa  na lamang ang aking ibibigay. Una, bagamat alam na alam nila na ang RTC fund ay para sa gastusin ng mga gawain ng mga defenders ay pilit nilang itinanim sa isipan ng mga kapatid na ito raw ang katunayan na nagtatag na kami ng sariling Iglesia. Ikalawa, ang pagbulusok ng abuluyan sa Iglesia ay dahil daw sa pinagbabawalan namin ang mga kapatid na mag-abuloy ng malaki kahit alam nila at ng nakararami na ito ay isang uri ng “protesta” ng mga kapatid dahil sa nakikita nilang mga anomalya sa Iglesia.

Ngayong nakapag-isip na sila (ang bagal naman) kung paano nila babaluktutin ang kanilang ini-record na usapan ay ipinasya nilang ilabas na ito. Isa-isahin po natin ang kanilang pandaraya:

  1. Nang tanungin daw ako “ukol sa mag-asawang natiwalag na sa INC pero gustong maihandog ang kanilang anak ay hindi (raw ako) makasagot, bagkus ang ginawa (ko) na lamang ay tumawa at magbiro.”
  1. Nang ako ay tanungin kung ano ang batayan sa Biblia, sinabi ko na hindi pinagtitibay sa langit ang pagtitiwalag sa mga defenders subalit wala daw akong maibigay kundi “nagpalusot” na lang daw ako na basahin na lang ang isang artikulo sa incdefenders.org. Ito raw ay nagpapatunay na ang aming mga sinasabi ay “batay lamang sa opinyon o kuro-kuro at hindi sa nakasulat sa Biblia.” Kung hindi raw pinagtitibay sa langit ang pagkakatiwalag sa akin ay dapat daw na pangasiwaan ko ang paghahandog sa bata? Ito raw ay katibayan na hindi na kami bahagi ng tunay na INC.

SAGOT: Kaawa-awa po ang mga nag-post ng mga ito dahil dalawa lang ang kahulugan nito: Hindi sila marunong umunawa o ayaw talaga nilang unawain ang kanilang mga ipino-post dahil labis na silang nakubabawan ng kanilang “amang” sinungaling at ng kanilang layunin na patuloy na dayain ang mga kapatid.

Totoong ako’y nagbiro sa layuning pagaanin ang damdamin ng mga kapatid na labis nilang inapi subalit ito ay hindi nangangahulugan na “hindi ako makasagot.” Kung pinakinggan lang nilang mabuti at inunawa ang recording ay hayag na hayag na sinagot ko ang katanungan. Ang pagsasabi ko na basahin na lang ng mga kapatid ang isang artikulo tungkol sa expulsion na ipinost sa Incsilent Nomore na sinundan ko pa ng pagsasabing naroroon ang mga sagot na talata, ay katunayan na nasagot ang katanungan sa maikling kaparaanan upang mabigyan ng pagkakataon ang iba na makapagsalita. Kaya ang aking sagot ay hindi isang opinyon o kuro-kuro. Ang OPINYON ay ang sinabi nilang hindi ko raw nasagot ang katanungan.

Ang hamon nila na ihandog ko ang bata kung totoong hindi pinagtitibay sa langit ang pagkakatiwalag sa akin (at sa mga kasama kong ministro), at kung hindi raw, ito ay katibayan na hindi na kami bahagi ng tunay na INC, ay isa pa ring uri ng pagliligaw sa mga inosente at isa  na namang pain o bitag na gusto nilang gamitin laban sa amin. Isa itong pagliligaw sa mga inosente sapagkat kung ginagamit lang nila ang kanilang isip ay naunawaan sana nila na ibang-iba ang situwasyon ng mga defenders ngayon sa dati nilang situwasyon noong sila ay hindi pa itinitiwalag at pinag-uusig. Kung bakit ay sapagkata ang EGM ay ginagawa sa pamamagitan ng ZOOM meeting at hindi namin kilala kung sino-sino ang dumadalo roon at kung nasaan silang bahagi ng daigdig. Ang hamon nila ay isang pain o bitag laban sa amin upang kung gawin namin ito o ang iba pang mga gawaing pang-Iglesia ay magamit nilang “patotoo” sa kanilang paratang na kami ay humiwalay na sa INC o nagtatag na ng sariling Iglesia.

Katunayan, ang ginagawa naming EGM na pilit nilang binabantayan at sinisira ay matagal na nilang ginagamit na “patotoo” na nagtatag na nga raw kami ng sariling Iglesia dahil may sarili na kaming “pagsamba” na “katulad” ng ginagawa sa loob ng Iglesia. Ito ay sa kabila ng katotohanan na ang EGM ay walang kalakip na handugan, doxologia, pagbabasbas, at iba pa, kundi pag-awit lamang ng ilang bilang, pananalangin, at pagpapaala-ala sa mga dumadalo ng mga aral na tinanggap ng tunay na Iglesia mula sa Sugo ng Diyos sa mga huling araw.

Bakit hindi ang pag-ukulan nila ng pansin at puna ay ang mga itinuturong leksiyon sa EGMs? Dahil ba sa alam nilang walang mali sa mga itinuturo sa EGM sapagkat ang mga yaon ay nakasalig sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Bibilia na itinuro mismo ng Sugo ng Diyos sa mga huling araw?

Ang bawat hakbang na kanilang ginagawa ay pawang desperate move. Ang katulad nila ay taong nahulog sa kumunoy na habang kumikilos ay lalong lumulubog. Idalangin na lang natin sa Diyos na wala na silang mahila pang mga kapatid sa kinalugmukan nilang kumunoy.

Narito ang bahagi ng naturang artikulo tungkol sa pagtitiwalag

EXPEL THE WICKED PERSON FROM AMONG YOU

All members of the Church dread the thought of being expelled, because to us, it is equivalent to death sentence and worse. What with all the expulsions, left and right being imposed by the members of the Sanggunian, who will not be scared and intimidated? Although I have touched on this subject in the past and in my very recent blog, let me remind you of what is truly written in the Bible. The Bible says in I Cor. 5:13, “Remove the evil person from your group.” No doubt that the “evil person” expelled from the Church are also expelled in heaven as Christ Himself testified to in Matthew 18:18. We also believe that he who does not remain until the end will not be saved, instead, will suffer the eternal condemnation. Unfortunately, like what the false prophets did after the death of the apostles, the members of the Sanggunian began to distort the implementation of this doctrine to sow fear in the hearts of the faithful. Anyone accused of questioning the rampant corruption they commit will readily be punished and expelled, reminiscent of the dark ages when any person accused of heresy, was readily sentenced to die at the stake. Well, at least many of those who were sentenced to die undeniably went against the ruling faith during that time. But how about now?

Many of those who were expelled did not go against any of the doctrine of the Church. Many of them were officers (like the Vasquez family in Long Beach, Ca.), very active members and supporters of the Church until the time they were expelled. For what reason were they expelled? For asking questions about the corruptions they hear and sometimes witness being committed by the Sanggunian members today. Since when, and where in the Bible does it say that asking questions for the purpose of knowing the truth, thus, avoid weakening in the faith, became a grievous sin punishable by expulsion? As ministers of God(?) administering the Church, they are commanded and expected by Him to lovingly and patiently show their concern for His people. In Ezek. 34:16, God requires the leaders of His people “to look for those that are lost, bring back those that wander off, bandage those that are hurt, and heal those that are sick.” But sad to say, the only portion of this divine instruction that the Sanggunian members consistently and are so eager to execute is “to look for those that are lost.” They do it not to bring the lost back by explaining and proving to them that the alleged corruptions are not true, but to interrogate and intimidate them, then force them to admit their “guilt” to serve as basis for their expulsion. What these Sanggunian members are doing are obviously against the teachings of God. THEIR ACTIONS AND DECISIONS ARE NOT SANCTIONED BY GOD because His doctrine is crystal clear: “Remove theevil person from your group.”

“REMOVE THE EVIL PERSON FROM YOUR GROUP.” To ask question and look for an answer is not evil. Even King David asked questions to God as if he was blaming Him for his predicaments, but his questions were not counted against him by God. To point out and report the corruptions committed by the Sanggunian members is not evil in God’s sight. It is not an act of going against the Church Administration as the Sanggunian members allege and insist. Rather, it is an act of protecting and defending the Church and the Administration from ministers who are not serving Christ but their own belly. Ministers who are in high places and powerful, corrupting not only the finances of the Church but even the doctrines and rules taught and implemented in the Church from the time of Brother Felix Y. Manalo. Like the lying spies sent by Joshua to Jericho, these conniving ministers are not truthful to our beloved Executive Minister. They are trying to keep him in the dark by telling him that everything is alright when in fact they know that ministers and members of the Church are now heavy ladened and complaining because of the heavy yet unnecessary weight they continuously placed upon their shoulders such as selling tickets, t-shirts, and other forms of memorabilia. They tell our beloved leader that there are millions of people joining the Church when in reality those whom they claim are joining the Church were told to sign the R3-01 forms in exchange for goody bags and their number is far from millions.

THESE ARE THE MINISTERS WHO ARE EVIL AND MUST BE REMOVED NOT ONLY FROM THEIR POSITIONS OF POWER BUT FROM THE CHURCH ITSELF. They are the true cause of the troubles being experienced by the Church today.

 

OUR HEARTFELT CONDOLENCES TO THE LOVED ONES OF SISTER AIDA “TITA AYDS” VILLANUEVA VIÑA

 

tita_ayds

We feel your deep sadness for the passing away of TITA AYDS. Many of us have known her for quite sometime. How can we ever forget her kindness, her being shy, and her controlled but genuine smile? What will linger most in our memory is the fact that she never failed to be on the side of Mommy Tenny assisting her wherever she goes. Although equally many are those who do not know her personally, yet “Tita Ayds” as she is fondly called by many has became a very familiar name because of the good things they hear about her.

We have no doubt that God willed that she be laid to rest, to spare her from further sufferings caused by the miseries that beset the Church and you, her loved ones. We pray to God that her demise will not be used by your oppressors to increase the pain and persecution you are now experiencing, instead, you’ll be given the opportunity to mourn her death. May our loving Father console your grieving hearts. PLEASE ACCEPT OUR HEARTFELT CONDOLENCES.

“For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous Judge, will give to me on that Day, and not to me only but also to all who have loved His appearing.” (II Timothy 4:6-8)

FROM THE DEFENDERS


TAOS-PUSONG PAKIKIRAMAY SA MGA NAULILA NG KAPATID NA AIDA ” Tita Ayds ”  VILLANUEVA VIÑA 

Dama po namin ang inyong kalungkutan sa pagpanaw ni TITA AYDS. Marami sa amin ang nakakakilala sa kaniya. Hindi namin malilimot ang kaniyang kabaitan, ang kaniyang pagiging tahimik, at ang tipid subalit mula sa puso niyang mga ngiti. Higit sa lahat na mananatili sa aming ala-ala ay ang sa tuwi-tuwina’y pag-alalay niya kay Mommy Tenny saan man sila magtungo. Marami rin ang bagama’t hindi siya kilalang personal ay familiar na sa kanila ang pangalang “Tita Ayds” dahil sa pawang magagandang naririnig nila tungkol sa kaniya.

Wala kaming alinlangan na itinulot na ng Diyos na siya ay pagpahingahin upang di na madagdagan pa ang paghihirap ng kaniyang kalooban dahil sa mga nakikita niyang kaganapan sa Iglesia at labis na paghihirap at pagpapahirap sa inyong mga mahal niya sa buhay. Dalangin namin na ang kaniyang kamatayan ay hindi magamit sa lalong panggigipit sa inyo kundi mabigyan kayo ng pagkakataon na ipagluksa ang kaniyang pagpanaw. Nawa ay aliwin ng kapangyarihan ng Ama ang namimighati ninyong damdamin.

TANGGAPIN PO NINYO ANG TAOS PUSO NAMING PAKIKIRAMAY.

“Sapagka’t ako’y iniaalay na, at ang ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya: Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon; at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa Kaniyang pagpapakita.”  (II Timoteo 4:6-8)

MULA PO SA MGA DEFENDERS

EXPEL THE WICKED PERSON FROM AMONG YOU

All members of the Church dread the thought of being expelled, because to us, it is equivalent to death sentence and worse. What with all the expulsions, left and right being imposed by the members of the Sanggunian, who will not be scared and intimidated? Although I have touched on this subject in the past and in my very recent blog, let me remind you of what is truly written in the Bible. The Bible says in I Cor. 5:13, “Remove the evil person from your group.” No doubt that the “evil person” expelled from the Church are also expelled in heaven as Christ Himself testified to in Matthew 18:18. We also believe that he who does not remain until the end will not be saved, instead, will suffer the eternal condemnation. Unfortunately, like what the false prophets did after the death of the apostles, the members of the Sanggunian began to distort the implementation of this doctrine to sow fear in the hearts of the faithful. Anyone accused of questioning the rampant corruption they commit will readily be punished and expelled, reminiscent of the dark ages when any person accused of heresy, was readily sentenced to die at the stake. Well, at least many of those who were sentenced to die undeniably went against the ruling faith during that time. But how about now?

Many of those who were expelled did not go against any of the doctrine of the Church. Many of them were officers (like the Vasquez family in Long Beach, Ca.), very active members and supporters of the Church until the time they were expelled. For what reason were they expelled? For asking questions about the corruptions they hear and sometimes witness being committed by the Sanggunian members today. Since when, and where in the Bible does it say that asking questions for the purpose of knowing the truth, thus, avoid weakening in the faith, became a grievous sin punishable by expulsion? As ministers of God(?) administering the Church, they are commanded and expected by Him to lovingly and patiently show their concern for His people. In Ezek. 34:16, God requires the leaders of His people “to look for those that are lost, bring back those that wander off, bandage those that are hurt, and heal those that are sick.” But sad to say, the only portion of this divine instruction that the Sanggunian members consistently and are so eager to execute is “to look for those that are lost.” They do it not to bring the lost back by explaining and proving to them that the alleged corruptions are not true, but to interrogate and intimidate them, then force them to admit their “guilt” to serve as basis for their expulsion. What these Sanggunian members are doing are obviously against the teachings of God. THEIR ACTIONS AND DECISIONS ARE NOT SANCTIONED BY GOD because His doctrine is crystal clear: “Remove theevil person from your group.”

“REMOVE THE EVIL PERSON FROM YOUR GROUP.” To ask question and look for an answer is not evil. Even King David asked questions to God as if he was blaming Him for his predicaments, but his questions were not counted against him by God. To point out and report the corruptions committed by the Sanggunian members is not evil in God’s sight. It is not an act of going against the Church Administration as the Sanggunian members allege and insist. Rather, it is an act of protecting and defending the Church and the Administration from ministers who are not serving Christ but their own belly. Ministers who are in high places and powerful, corrupting not only the finances of the Church but even the doctrines and rules taught and implemented in the Church from the time of Brother Felix Y. Manalo. Like the lying spies sent by Joshua to Jericho, these conniving ministers are not truthful to our beloved Executive Minister. They are trying to keep him in the dark by telling him that everything is alright when in fact they know that ministers and members of the Church are now heavy ladened and complaining because of the heavy yet unnecessary weight they continuously placed upon their shoulders such as selling tickets, t-shirts, and other forms of memorabilia. They tell our beloved leader that there are millions of people joining the Church when in reality those whom they claim are joining the Church were told to sign the R3-01 forms in exchange for goody bags and their number is far from millions.

THESE ARE THE MINISTERS WHO ARE EVIL AND MUST BE REMOVED NOT ONLY FROM THEIR POSITIONS OF POWER BUT FROM THE CHURCH ITSELF. They are the true cause of the troubles being experienced by the Church today.